• Wereldwijde verzending
  • Kleding Management Systeem
  • Jarenlange ervaring
  • Unieke designs
Inlog klantenportaal
  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Company Fits B.V.

    1. Algemene bepalingen

1.1 Company Fits: De besloten vennootschap Company Fits B.V., gevestigd te Apeldoorn.
1.2 Opdrachtgever: de onderneming of professionele instelling die aan Company Fits een opdracht tot levering van bepaalde producten en/of het verrichten van diensten heeft verstrekt.
1.3 Producten: alle goederen die Company Fits in zijn verkoopassortiment heeft opgenomen, daaronder begrepen het verrichten van diensten.

    2. Toepasselijkheid

2.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Company Fits af te sluiten overeenkomsten en op alle door Company Fits gedane aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts per transactie mogelijk en slechts indien Company Fits daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

    3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Company Fits het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld.
3.2 Iedere aanbieding blijft 10 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van offerte, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgenomen.
3.3 Het gebruik van bij de aanbieding verstrekte informatie dient beperkt te blijven tot gebruik in het kader van de verstrekte opdracht.

    4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Overeenkomsten tot levering van producten komen tot stand door een schriftelijke dan wel per fax en/of email verstrekte opdracht van de Opdrachtgever aan Company Fits en aanvaarding van de opdracht door Company Fits.
4.2 Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 1000 (excl. BTW) moeten door Company Fits schriftelijk dan wel per fax en/of email worden bevestigd. Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van minder dan € 1000 (excl. BTW) zullen geacht worden te zijn aanvaard door uitvoering door Company Fits van de opdracht.

    5. Levering

5.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij nadrukkelijk en ondubbelzinnig anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt Company Fits ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
5.2 Bij overschrijding van de levertijd is de Opdrachtgever gerechtigd bij aangetekend schrijven Company Fits in gebreke te stellen, waarbij aan Company Fits een termijn van tenminste 60 dagen dient te worden gegeven om de opdracht alsnog uit te voeren. Indien Company Fits gedurende deze termijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat Company Fits enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.
5.3  Kosten en schaden voor Company Fits, voortvloeiende uit het niet in ontvangst nemen van de producten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
5.4 Transport van producten geschiedt voor risico van Company Fits tenzij anders overeengekomen. De aansprakelijkheid van Company Fits is te allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding die de betreffende transportassuradeuren verstrekken.
5.5 Company Fits is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De Opdrachtgever is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel in artikel 7 van deze voorwaarden.
5.6 Company Fits behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen een vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen.  Indien de verlangde zekerheid niet tijdig ten behoeve van Company Fits wordt verschaft, is Company Fits bevoegd de leveringen op te schorten of te weigeren, zonder dat Company Fits enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.
5.7 Company Fits levert alleen films, ontwerpen, werktekeningen en ander lay-out materiaal terug, indien dit uitdrukkelijk bij de eerste opdracht is overeengekomen. Company Fits heeft copyright op de gemaakte ontwerpen, tenzij anders is overeengekomen.
5.8 Bij door Company Fits gemaakte fouten, dienen zij in de gelegenheid gesteld te worden de fout te herstellen. Hiertoe dienen reclames binnen 5 dagen na levering der goederen gemaakt te zijn. De betreffende goederen moeten binnen 7 dagen na aflevering weer in bezit van Company Fits te zijn. Alleen wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, en Company Fits niet tot herstel van de gemaakte fout in staat is,  wordt tot vervanging van de goederen overgegaan.

    6. Prijzen

6.1 De door Company Fits vrijblijvend opgegeven prijzen luiden in Nederlands geld Euro’s en zijn exclusief BTW.
6.2 Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en onder de vastgestelde condities.
6.3 Indien gedurende de looptijd van het contract aanvullende productie noodzakelijk is, zullen eventuele prijswijzigingen worden doorgevoerd. Prijzen die opgenomen zijn in de offerte, dienen als basistarief voor de overeenkomst. Fluctuaties in prijzen kunnen ontstaan door fluctuaties van de dollar wisselkoers (euro/dollar), stijgende grondstofprijzen en loonkosten in productielanden. Stijgingen zullen altijd onderbouwd worden middels een index/nieuwsberichten. Company Fits is gerechtigd de stijging door te berekenen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten.

    7. Betaling

7.1 Betaling van het factuurbedrag dient naar keuze van de Company Fits te geschieden contant bij aflevering of middels storting ten gunste van een door Company Fits aan te wijzen bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
7.2 Indien betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Company Fits gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag 1% per maand te berekenen over het nog openstaande bedrag.  Hierbij geldt een gedeelte van een maand als gehele maand.
7.3 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de Opdrachtgever.  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115 (zegge: honderdvijftieneuro).

    8. Reclame

8.1 Zichtbare gebreken en/of tekortkomingen kunnen uitsluitend middels reclame geldend worden gemaakt. Reclames worden door Company Fits alleen dan aanvaard, indien deze bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan Company Fits zijn gedaan en binnen 5 dagen na ontvangst van de producten dan wel ter beschikkingstelling van de producten in bezit van Company Fits zijn. Na eventuele verwerking van de producten door of vanwege de Opdrachtgever of door derden is reclame niet meer mogelijk.
8.2 Reclames betreffende geringe, in de handel gebruikelijke, onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit en hoeveelheid worden niet geaccepteerd.
8.3 Reclames die betrekking hebben op specifieke kwaliteitseisen van de Opdrachtgever worden niet geaccepteerd, tenzij die eisen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij het plaatsen van de order en deze schriftelijk door Company Fits zijn aanvaard.
8.4 Reclames over facturen dienen bij aangetekend schrijven te worden ingediend en dienen binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen in bezit van Company Fits te zijn.
8.5 Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt de Opdrachtgever geacht de producten, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Company Fits in behandeling genomen.
8.6 Indien de reclame door Company Fits gegrond wordt bevonden, is Company Fits uitsluitend verplicht de ondeugdelijke producten binnen 45 dagen na ontvangst van de reclame te vervangen/repareren zonder dat de Opdrachtgever daarnaast enige rechten kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
8.7 Indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Company Fits. 

    9. Garantie

9.1 De Opdrachtgever kan slechts schriftelijk aanspraak maken op enige garantie. Een gebrek dient binnen 7 dagen na het ontstaan c.q. bemerken ervan duidelijk omschreven aan Company Fits schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na schriftelijke toestemming van Company Fits, kunnen de producten die voor garantiewerk in aanmerking komen franco aan Company Fits toegezonden worden.
9.2 Gebreken in geleverde producten welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Company Fits, hetzij hersteld, dan wel door nieuwe levering vervangen, indien de gebreken naar het oordeel van Company Fits en/of het oordeel van de fabrikant te wijten zijn aan constructie en/of materiaalfouten waardoor de producten onbruikbaar zijn ter zake van de door de Opdrachtgever opgegeven bestemming van de producten.
9.3 Alle garantieaanspraken vervallen indien de Opdrachtgever zelf wijziging(en) in en/of reparatie(s) aan de producten (laat) verricht(en) dan wel de producten niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.
9.4 Gebreken, ontstaan ten gevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten onze controle liggende oorzaken, alsmede normale slijtage vallen niet onder de garantiebepalingen. 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien Company Fits bij de uitvoering van de overeenkomst verwijtbaar is tekort geschoten, verplicht Company Fits zich voor haar rekening de directe schade als gevolg hiervan zo goed mogelijk te herstellen.
10.2 Company Fits is niet aansprakelijk voor gevolgschade, die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de tekortkoming van Company Fits.
10.3 Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Company Fits, op welke wijze dan ook ontstaan, beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de overeenkomst waarvan de levering deel heeft uitgemaakt.
10.4 Adviezen of aanbevelingen, gegeven door of vanwege Company Fits, hieronder mede begrepen informatie in catalogi, brochures en advertenties, met betrekking tot de opslag, de werking, het gebruik en/of verbruik van de producten, geschiedt geheel vrijblijvend. Opvolging van de adviezen geschiedt geheel voor eigen risico van de Opdrachtgever. Company Fits is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit hierboven vermelde adviezen en/of aanbevelingen.

    11. Overmacht

11.1 Company Fits is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan een niet aan Company Fits toe te rekenen omstandigheid, die een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat.
11.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan boycot, werkstaking, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, inbeslagname of invordering door burgerlijke of militaire autoriteiten, oproer, burgeroorlog, oorlog, mobilisatie, sabotage, transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen en vertraging in de leveranties door onze toeleveranciers.

    12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De geleverde producten blijven onvoorwaardelijk eigendom van Company Fits, totdat de Opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de door Company Fits gedane leveringen aan Company Fits is verschuldigd, inclusief rente, schade en kosten, volledig heeft betaald.

    13. Retentierecht

13.1 Op alle producten van of namens de Opdrachtgever die zich, ongeacht de oorzaak, onder Company Fits bevinden, heeft Company Fits het recht tot opschorting van de afgifte, zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Company Fits heeft voldaan.
13.2 Company Fits is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren.
Company Fits zorgt voor de verzekering van de aanwezige voorraad totdat de goederen het magazijn van Company Fits verlaten. Company Fits is niet aansprakelijk voor gevolgschade

    14. Verzuim van de Opdrachtgever

14.1 Ingeval de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiende, hieronder mede begrepen haar betalingsverplichting, alsmede indien zij surseance van betaling vraagt, zij in staat van faillissement wordt verklaard, of zij tot liquidatie van haar zaken besluit, is Company Fits gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gebonden is, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
14.2 De Opdrachtgever verbindt zich in dit geval de producten in de oorspronkelijke staat of in de originele door Company Fits geleverde fabrieksverpakking zonder enige aantekeningen op deze fabrieksverpakking en/of op de productetiketten op eerste aanvraag terug te geven en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen zoals het verschaffen van toegang tot opslagruimte en dergelijke.

    15. Beveiliging

15.1 Wanneer een vorm van informatiebeveiliging is overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Company Fits, zal de beveiliging voldoen aan de specificaties die schriftelijk zijn overeengekomen tussen beide partijen. Company Fits staat er nimmer voor in dat de beveiliging van informatie onder alle omstandigheden doeltreffend zal zijn. Indien een iedere vorm van informatiebeveiliging ontbreekt in de overeenkomst, zal de beveiliging van informatie voldoen aan een niveau dat, gelet op de aard van gegevens en de verbonden kosten voor de beveiliging niet onredelijk zal zijn. De Opdrachtgever dient Company Fits erop te attenderen wanneer er een vermeende of waargenomen zwakke plek is aangetroffen binnen de informatiebeveiliging.

    16. Toepasselijk recht

16.1 Op alle overeenkomsten met Company Fits is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Apeldoorn,

S.D.R. de Vries